DEELNEMERSREGLEMENT DE LOTTOCLUB

Dit reglement is geldig vanaf 11 december 2020

I ALGEMEEN

Artikel 1 Organisatie

 1. De in dit reglement genoemde loterij wordt georganiseerd door De Lottoclub.
 2. De afdracht van de loterij komt ten goede aan de sport, de lichamelijke vorming, de cultuur, het maatschappelijk welzijn en de volksgezondheid.
 3. De Lottoclub is een faciliterende organisatie die zich toelegt op het organiseren van loterijen voor charitatieve, sport of algemene nut beogende instellingen.
 4. De Lottoclub is onderdeel van Stichting Jeugd en Jongerenwerk gevestigd te Opmeer.
 5. De naam De Lottoclub en het daarbij behorende logo zijn als merk geregistreerd.

Artikel 2 Speelwijze

 1. Elke ronde van De Lottoclub is een loterij waarbij de bepaling van de prijshoudende loten voorafgaande aan de uitgifte van de loten plaatsvindt.
 2. De deelnemer kan zelf direct vaststellen of sprake is van een prijshoudend lot en, zo ja, op welke prijs het lot aanspraak geeft.
 3. De speelwijze kan per loterij verschillend zijn.
 4. Per loterij worden de oplage, het prijzenschema, eventuele extra prijzen en de speelwijze tijdig voor inwerkingtreding bekend gemaakt.

Artikel 3 Speelgeheim

De namen van de deelnemers/prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming bekend worden gemaakt, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

II DEELNAME

Artikel 4 Voorschriften voor deelneming

 1. Deelneming staat open voor personen van 18 jaar en ouder.
 2. Degene die door de aankoop van een lot deelneemt, is gebonden aan de bepalingen en voorschriften van dit reglement.
 3. Het in lid 2 van dit artikel bepaalde is eveneens van toepassing op een door De Lottoclub met andere instellingen georganiseerde loterij.
 4. Een exemplaar van dit reglement is kosteloos verkrijgbaar en/of te raadplegen via de site www.delottoclub.nl.
 5. Wijzigingen van het reglement worden tijdig voor de inwerkingtreding via de site www.delottoclub.nl of op andere wijze openbaar gemaakt.
 6. De Lottoclub is niet aansprakelijk voor de nadelen, die voor een deelnemer voortvloeien niet door hem in acht nemen van de in het reglement gegeven voorschriften en bepalingen. Hetzelfde geldt voor het niet in acht nemen van de op de instantloten weergegeven voorschriften en bepalingen of openbare bekendmakingen van De Lottoclub.

Artikel 5 Inleg

 1. De prijs per lot bedraagt tussen de € 2 en € 5.
 2. De prijs staat op ieder lot vermeld.
 3. De prijs moet direct bij aankoop worden voldaan.
 4. De uit te geven loten zijn niet deelbaar.

Artikel 6 Geldigheid

 1. Deelname aan loterij van De Lottoclub vindt plaats door de aankoop via de website lottoclub.nl.
 2. Een lot is ongeldig indien het niet via lottoclub.nl is gekocht, is gestolen, is veranderd, geheel of gedeeltelijk is vervalst, niet is uitgegeven of geheel of gedeeltelijk onleesbaar is.

III VASTSTELLING WINNAARS

Artikel 7 Prijzenpercentage

Van het totaal van de door de deelnemers bijeengebrachte inleg, gerekend over een kalenderjaar, wordt tenminste 47,5% van de totale inleg bestemd voor de uitkering aan prijzen. De Lottoclub ontvangt als vergoeding 10% van 52,5% van de totale inleg. Hetgeen resteert van de totale inleg is bestemd voor de organiserende instantie.

Artikel 8 Prijzen in natura

De prijs wordt niet aan de deelnemer uitgekeerd maar aan de door de deelnemer aangegeven begunstigde. De begunstigde zal de door de deelnemer gewonnen prijs in natura uitkeren.

Artikel 9 Uitkering prijzen

 1. Aangeboden loten, waarmee aanspraak wordt gemaakt op een prijs, worden gecontroleerd met behulp van de centrale computer van De Lottoclub. Uitsluitend de gegevens in deze computer zijn bepalend of al dan niet aanspraak op een prijs kan worden gemaakt en de hoogte hiervan. Loten waarvan in de computer is aangegeven dat prijsuitbetaling heeft plaatsgevonden kunnen niet nogmaals tot prijsuitbetaling leiden.

 2. Prijzen worden uitbetaald aan de door de deelnemer aangegeven begunstigde, waarvan de deelnemer in het bezit is van een prijshoudend lot tegen inlevering van dit lot. De prijs wordt ingeval van de winnende deelnemer in natura aan de begunstigde aangeboden.

 3. In het geval sprake is van een ongeldig lot wordt niet tot uitbetaling van enige prijs overgegaan.

 4. De loterij van De Lottoclub bestaat uit een virtueel loterijformulier bestaande uit 20 tot en met 100 loten. Als alle loten van het loterijformulier zijn verkocht, wordt binnen één dag via de computer een winnaar gekozen. De winnaar wordt door de organiserende instantie over de gewonnen prijs geïnformeerd.

 5. De waarde van de uit te keren prijzen bedragen per loterij maximaal 47,5% vermenigvuldigd met het uitgebrachte loterijformulier.

 6. Een winnaar wordt eerst getrokken nadat alle loten van het loterijformulier zijn verkocht.

 7. Als een prijs om welke reden niet kan worden uitgereikt zal opnieuw een trekking voor de winnaar plaatsvinden.

 8. De Lottoclub is serviceverlener voor de organiserende instantie. De organiserende instantie is verantwoordelijk voor de verkoop van de loten, de reclame in de media van de loterij, de uit te keren prijzen per loterij, algemene informatie over de loterij en het uitkeren van de prijs voor een ander dan de deelnemer.

 9. Om deel te nemen aan de loterij georganiseerd door De Lottoclub zal de deelnemer zijn e-mailadres dienen te verstrekken. De prijswinnaar zal van het winnen van een prijs via dit e-mailadres worden geïnformeerd door de organiserende instantie. De Lottoclub zal dit e-mailadres delen met de organiserende instantie. De verstrekte e-mailadressen zullen nadat de trekking heeft plaatsgevonden direct uit de computerbestanden van De Lottoclub worden verwijden. De verstrekte e-mailadressen zullen niet aan derden worden verstrekt.

 10. De termijn voor uitbetaling van de prijzen bedraagt maximaal 3 maanden, ingaande op de dag waarop een aanvang wordt gemaakt met de uitgifte van de loten. Na verloop van de door De Lottoclub bekendgemaakte datum vervalt iedere aanspraak op de prijzen.

 11. De Lottoclub is verantwoordelijk voor de controle of de prijzen zijn uitgekeerd.

 12. Onder de deelnemers aan de loterij via de website delottoclub kan een additionele prijs worden verloot en kunnen additionele prijzen worden verloot volgens een van tevoren vastgesteld schema.

Artikel 10 Reclame

 1. De deelnemer kan tot 10 dagen na aankoop van het lot over het niet toekennen van een prijs schriftelijk reclameren via het emailadres info@delottoclub.nl, onder bijvoeging van het desbetreffende lot en in het bericht de naam, adres en woonplaats van de deelnemer staat vermeld.
 1. Indien de in het eerste lid genoemde termijn wordt overschreden, is de reclame niet ontvankelijk en kunnen hieraan door de deelnemer geen rechten worden ontleend.

 2. Deelnemers, die hebben gereclameerd, krijgen terzake zo spoedig mogelijk uitsluitsel, doch in ieder geval binnen 6 weken na ontvangst van de in lid 1 van dit artikel bedoelde via email ingediende klacht.

Artikel 11 Annulering

De Lottoclub is gerechtigd één of meer loterijen dan wel een deel van een loterij te annuleren, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Een besluit hiertoe zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd via de website van www.delottoclub.nl

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. De Lottoclub kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade die door grove schuld of nalatigheid van hen is veroorzaakt.
 1. De Lottoclub kan niet door de deelnemer of de begunstigde aansprakelijk worden gesteld voor enig probleem, dat voortvloeit uit de omstandigheid rondom de Lottoclub. Deze omstandigheid ontheft de deelnemer of de begunstigde niet van zijn verplichtingen ingevolge dit reglement.

 2. Voor schade door strafbare handelingen van derden is aansprakelijkheid van De Lottoclub uitgesloten.
 1. Iedere verdere aansprakelijkheid van De Lottoclub van (rechts)personen, door haar of vanwege haar voor de uitvoering van de loterij ingeschakeld, is uitgesloten.

Artikel 13 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin dit reglement, naar het oordeel van De Lottoclub, niet of niet duidelijk voorziet, beslist De Lottoclub.

Artikel 14 Slotbepaling

Dit reglement heeft de instemming verkregen van gemeente Opmeer en treedt in werking op 11 december 2020.

De Lottoclub

De Weijver 8c

1718 MS Hoogwoud